середа, 18 березня 2020 р.

А 18 Економіка в галузі

Урок № 10

ТЕМА:Умови виникнення товарного виробництва, його характеристика.

Товарне виробництво визначають як тип організації суспільного виробництва, при якому економічні відношення між людьми виявляються через ринок, купівлю-продаж продуктів їхньої праці.

Основними ознаками товарного виробництва є:
1) суспільний поділ праці;
2) економічне відокремлення господарюючих суб'єктів;
3) виробництво продукту на продаж, а не для власного споживання;
4) обмін товарами;
5) еквівалентність обміну.

Основною умовою виникнення та існування товарного виробництва є суспільний поділ праці. Суспільний поділ праці - це відокремлення різних видів трудової діяльності, які сприяли підвищенню продуктивності праці та створили матеріальні передумови для регулярного обміну. З розвитком суспільства з'являються нові галузі виробництва, завдяки чому поглиблюється суспільний поділ праці. Останнє призводить до того, що господарства, що спеціалізуються на виробництві якоїсь продукції, не можуть повністю використовувати її на свої потреби і, в той же час задовольнити нею всі свої потреби. Це обумовлює необхідність обміну, а разом з ним і товарного виробництва. Однак для виникнення товарного виробництва суспільного поділу праці недостатньо. Суспільний поділ праці існувало і в первісній общині. Одні виготовляли знаряддя праці, інші - предмети побуту, але продукти їхньої праці не надходили в обмін (продаж). Власником усіх продуктів була громада. Інша справа, коли йдеться про взаємини різних громад. З появою приватної власності і прибавочного продукту, виробленого понад необхідного для підтримки життя виробників, їх відокремлення посилилося, можливості для розвитку товарного виробництва зросли і сфера товарно-грошових відносин розширилася. Таким чином, причиною виникнення товарного виробництва є економічне відокремлення виробників. Економічне відокремлення стосовно до товарному господарству припускає наявність сильно вираженого економічного інтересу господарюючого суб'єкта (фізичної або юридичної особи), свободу вибору або господарської діяльності, власності на вироблений продукт, певні зобов'язання перед суспільством, державою та партнерами. Різними, відокремленими власниками засобів виробництва і продуктів можуть бути і громади, і приватні особи, і кооперативи, і держава. Економічне відокремлення виробників є таке їх стан, який дозволяє їм відносно вільно розпоряджатися виробленою продукцією, відчужувати її, володіти нею та використовувати її на свій розсуд, тобто бути її власником. Стало бути, економічне відокремлення невіддільне від власності на засоби виробництва і вироблювану продукцію. Типи товарного виробництва. Історії суспільства відомі два основних типи товарного виробництва: просте і велике капіталістичне. Просте товарне виробництво - це господарство селян і ремісників, засноване на приватній власності та на власній праці. Капіталістичне товарне виробництво базується на найманій праці. Просте і капіталістичне товарне виробництво мають спільні риси і відмінності. Їх загальними рисами є приватна власність на засоби виробництва, стихійний характер розвитку, конкурентна боротьба, продукти виробництва, призначені для ринку. Відмінності між ними полягають у наступному: при простому товарному виробництві засоби виробництва належать самим виробникам, при капіталістичному товарному виробництві вони перебувають у власності підприємця.
18.Товар і характеристика його властивостей.
Існує безліч визначень поняттю товар. Ось кілька з них: • Товар - це результат взаємодії людини із засобами виробництва (особистісного та речових факторів виробництва), який отримує матеріальну або нематеріальну форму. • Товар - це специфічне економічне благо, зроблене для обміну. • Карл Маркс висунув таке визначення цьому поняттю: «Товар є зовнішній предмет (річ), яка задовольняє будь-які людські потреби, в силу її властивостей».
Товар володіє двома основними властивостями: а) здатністю задовольняти яку-небудь людську потребу. б) здатністю до обміну
Здатність товару задовольняти ту чи іншу потребу людини складає його споживчу вартість. Нею має будь-який товар. Характер потреб може бути при цьому самий різний (фізичні, духовні). Різним може бути і спосіб їх задоволення. Одні речі можуть задовольняти потребу безпосередньо як предмети споживання (хліб, одяг тощо), інші - побічно, опосередковано як засіб виробництва (верстат сировину). Багато споживчі вартості можуть задовольняти не одну, а ряд суспільних потреб (деревина, наприклад, використовується як хімічна сировина, як паливо, для виробництва меблів). Споживчі вартості складають речовий зміст багатства усякого суспільства. Споживча вартість має три форми прояву:
а) кількість;
б) натуральна форма;
в) якість.
Останнє - це ступінь корисності даної споживчої вартості, її відповідності, її придатності задовольняти потребу в конкретних умовах споживання. Товар має не тільки властивістю задовольняти людські потреби, але і властивістю вступати у відносини з іншими товарами, обмінюватися на інші товари. Різні товари мають тільки одну спільну властивість, що робить їх порівнянними між собою при обміні, а саме те, що вони - продукти праці.
Вартість і мінова вартість. У процесі обміну товарами на пров. вий погляд здається, що їх обмінні пропорції встановлюються випадково, Елемент випадковості при цьому дійсно має місце і зумовлений, насамперед, співвідношенням попиту і пропозиції на певний товар в даний момент. Але в процесі систематичного обміну встановлюється певна закономірність: мінові пропорції впродовж тривалого часу тяжіють до деякого середнього рівня. Вже саме зіставлення одного товару з іншим, їх кількісне порівняння означає, що у них є щось спільне. Таким загальним не можуть бути споживчі вартості, адже товари відрізняються один від одного різними споживчими властивостями і якістю і несумірні між собою, тому мінові вартості не можна зводити до споживної вартості. 

Мінова вартість - це властивість одного товару обмінюватися на інший, в пропорції, відповідно до якої систематично здійснюється такий обмін.

Завдання: 1Запішіть у зошит визначення поняття "товарне виробництво." 
                   2. Назвіть та обгрунтуйте умови його виникнення

Немає коментарів:

Дописати коментар