пʼятниця, 13 березня 2020 р.

П15. Економіка в галузі

Урок № 27. Тема: Виробничі фонди підприємства.
Засоби виробництва за своїм матеріально-речовим складом становлять виробничі фонди підприємства, усю сукупність яких поділяють на основні та оборотні.
Основні фонди – це сукупність засобів праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживчій формі, а їхня вартість переноситься на вартість продукції, що виробляється, частинами в міру спрацювання (рис. 5.1).
Згідно з Законом України “Про оподаткування прибутку” основні фонди – це матеріальні цінності, які використовуються у господарській діяльності платниками податку впродовж періоду більш ніж 365 календарних днів, та вартість яких поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

 Класифікація основних фондів:

1.     за ознакою подібності їхнього функціонального призначення та натурально-речового складу розподіляються на певні види:
-         будівлі;
-         споруди;
-         передавальні пристрої;
-         машини та устаткування (1.    силові машини та устаткування
2.                  робочі машини та устаткування
3.                вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої, лабораторне устаткування
4.                 обчислювальна техніка);
-         транспортні засоби;
-         господарський інвентар;
-         інструмент;
-         виробничий інвентар та приладдя;
-         інші основні фонди.
2.     за призначенням (у сфері використання)
-         виробничі (основні фонди, які беруть участь у виробничому процесі і
                        створюють умови для виробничої діяльності);
-         невиробничі (об`єкти культурно-побутового призначення, житлові
                        будинки, медичні установи та ін.);
3.      за ступенем участі у виробничому процесі:
-         активні (які безпосередньо беруть участь у виробничому процесі – 
                         робочі машини й устаткування, інструмент, вимірювальні
                                   та регулюючі пристрої, ЕОМ, деякі технічні споруди);
-         пасивні (які створюють умови для здійснення процесу
                         виробництва);
4.     по групах для встановлення норм амортизаційних відрахувань:
-       перша : будівлі, споруди, їхні структурні компоненти,
                  передавальні пристрої;
-           друга: автомобільний транспорт, меблі, побутові електронні, оптичні,
                електромеханічні прилади та інструменти, інше
              офісне обладнання, прилади до нього;
-         третя: основні фонди, не включені до першої, другої, четвертої груп;
-         четверта: електронно-обчислювальні машини для автоматичної обробки
                    інформації, їх програмне забезпечення, інші інформаційні системи,
                    телефони (у т.ч. мобільні).
Структура основних фондів – це розподіл основних фондів за видами (групами), відображений у відсотках від їх загальної вартості по підприємству, галузі або житлово-комунальному господарству в цілому.
Основні фонди підприємства оцінюються:
1.     залежно від моменту проведення оцінки – за первісною (початковою) чи відновленою вартістю;
2.     залежно від стану основних фондів – за повною або залишковою вартістю.
Первісна вартість основних фондів – це фактична їхня вартість на момент уведення в дію чи придбання. Первісна вартість будь-якого виробничого устаткування, крім оптової ціни, включає витрати на його транспортування й установку на місці використання.
Відновна вартість основних фондів – це вартість їхнього відтворення за сучасних умов виробництва. Вона враховує ті самі витрати, що й первісна, але за сучасними цінами.
Залишкова вартість основних фондів – характеризує реальну їхню вартість і ще не перенесену на вартість виготовленої продукції (роботи або послуги).
Залишкова вартість основних фондів є розрахунковою величиною і визначається як різниця між повною первісною (відновною) вартістю та накопиченою на момент обчислення сумою спрацювання основних фондів.
Залишкова вартість основних фондів на час їхнього вибуття (спричиненого спрацюванням) має назву ліквідаційної вартості.
Вона розраховується як сума надходжень від реалізації основних фондів, які вибули, з урахуванням витрат щодо демонтажу та реалізації. У практиці господарювання її використовують для розрахунків норм амортизаційних відрахувань та визначення наслідків ліквідації спрацьованих ОФ.
Повна (первісна й відновна) вартість основних фондів – це вартість у новому, не зношеному стані. Саме за цією вартістю основні фонди рахуються на балансі підприємства протягом усього періоду функціонування.

Оборотні фонди – це частина виробничих фондів у вигляді певної сукупності предметів праці, елементи яких цілком споживаються в кожному виробничому циклі, змінюють або повністю втрачають натуральну форму і переносять всю свою вартість на вартість продукції (послуги) , що виробляється.

Подпись: Оборотні фонди підприємства        
 Виробничі запаси становлять найбільшу частину  оборотних фондів.
Незавершене виробництво – це предмети праці, обробку (переробку) яких не завершено підприємством. Вони перебувають безпосередньо на робочих місцях або в процесі  транспортування від одного робочого місця до іншого.
Витрати майбутніх періодів – це грошові витрати, які зроблено в даний період, але які буде відшкодовано за рахунок собівартості продукції (роботи, послуг) у наступні періоди.
Співвідношення оборотних фондів у розрізі окремих елементів і стадій функціонування (запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) характеризує їхню виробничо-технологічну структуру.
Структура оборотних фондів на підприємствах різних галузей має значні відмінності, зумовлені конкретними технологіями і формами організації виробництва, умовами забезпечення матеріальними ресурсами, цінами на них тощо.
ЗАВДАННЯ: Підручник Т.В.Канченко, М.П.Панченко "Основи економіки" сторінка 160-168. Законспектуйте, як Ви розумієте поняття " Основні та оборотні виробничі фонди ".

Немає коментарів:

Дописати коментар