понеділок, 16 березня 2020 р.

П15 Економіка в галузі

УРОК №28.   ТЕМА: Сутність маркетингу та його функції і  завдання

Маркетингшироке і багатогранне поняття. Початкове значення слова "маркетинг" було пов'язане з визначенням "ринок" (від англ. market). Фахівці пропонують дослівний переклад - "рынкоделание", тобто діяльність, спрямована па формування ринку збуту. Тому часто під маркетингом розуміють філософію управління, господарювання в умовах ринку, що проголошує орієнтацію виробництва на задоволення потреб конкретних споживачів.
До одного з перших згадок про маркетинг можна віднести твердження Адама Сміта, що споживання є єдиною кінцевою метою виробництва (1776).
Однак, на думку більшості фахівців, маркетинг виник у 20-30-х роках XX ст. у США.
Визначення маркетингу, дане Американською асоціацією маркетингу: "Маркетинг являє собою процес планування і здійснення розробки, встановлення ціни, просування і розподілу ідей, товарів і послуг для створення ситуацій обміну, що задовольняє цілі людей і організацій".
Маркетинг прагне виявити потреби потенційних споживачів і задовольнити їх. Ключовим моментом цього процесу є ідея "обміну", яка означає угоду щодо обміну цінностями між продавцем і покупцем.
Класичне визначення маркетингу дав Ф. Котлер: "Маркетинг - це вид людської діяльності, спрямований на задоволення потреб і потреб людей за допомогою обміну".
Маркетинг згідно широкому розумінню - це соціально-управлінський процес, за допомогою якого індивідууми і групи людей шляхом створення продуктів і їх обміну отримують те, в чому вони потребують. В основі цього процесу лежать наступні ключові поняття: потреба, бажання, попит, продукт, обмін, угода, ринок (рис. 1.1). Ф. Котлер у книзі "Основи маркетингу" дає визначення всім цим поняттям.
Функції, принципи та завдання маркетингу

Для глибшого розуміння сутності маркетингу слід розглянути функції та принципи здійснення маркетингової діяльності, визначити основні стратегічні та тактичні завдання.
Функції маркетингу:
вивчення зовнішнього середовища з метою виявлення попиту на товар;
вивчення споживача як головної дійової особи для виробника;
планування маркетингової діяльності;
розробка маркетингової товарної політики;
розробка маркетингової цінової політики;
розробка маркетингової політики розподілу;
розробка маркетингової політики комунікації – функція постійного нагадування ринку про товари та фірму;
забезпечення соціальної відповідальності;
управління маркетинговою діяльністю.
 Принципи маркетингу:
постійний пошук і максимальна повага до споживача, орієнтованість на його потреби й вимоги, що передбачають пропонування ринку не товарів та послуг, а способів розв’язання проблем споживачів;
гнучкість у досягненні поставленої мети шляхом адаптації до вимог ринку з одночасним спрямованим впливом на нього;
комплексний підхід до розробки маркетингових планів, який передбачає використання не окремих маркетингових заходів, а комплексу маркетингу, поєднання окремих елементів якого дозволяє досягти визначеної мети;
спрямованість на довгострокову перспективу розвитку фірми.

 Стратегічні та тактичні завдання маркетингу:

 Основні стратегічні завдання:
визначення стратегії поведінки фірми на ринку;
вибір і освоєння цільових ринків;
створення нових товарів, збутових і комунікаційних маркетингових систем.
 Основні тактичні завдання:
виявлення існуючих і потенційних бажань споживачів та попиту на товар і на цій основі обґрунтування доцільності їх виробництва;
організація НДДКР з урахуванням вимог ринку для створення нової продукції, її модифікації, узгодження її споживчих властивостей з потребами ринку;
планування й координація виробничої, збутової й фінансової діяльності ринку з урахуванням умов ринку;
організація та вдосконалення системи й методів збуту продукції;
реалізація маркетингової політики ціноутворення;
здійснення заходів щодо маркетингових комунікацій;
аналіз маркетингової діяльності.
Завдання. Підручник Т.В. Канченко, М.П. Панченко Основи економіки сторінка 199.
 Виконати завдання №№1-10

Немає коментарів:

Дописати коментар